Privacy

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van “TRIP” (Triathlon Vereniging Pijnacker), gevestigd te Pijnacker, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27255172, hierna te noemen: `de Vereniging`.

De Vereniging verklaart de volgende gegevens van haar leden te verzamelen in een ledenbestand: Voorletters, Voornaam, Achternaam, Geboortedatum, Adres, Telefoonnummer, E-mail adres. Voorts wordt een datum van aanvang van het lidmaatschap genoteerd.

Alle leden worden met deze gegevens als lid van de NTB (Nederlandse Triathlon Bond) aangemeld en krijgen van de bond een zogenaamd licentienummer toegewezen. Dit nummer dient als persoons-identificatie bij het inschrijven van wedstrijden.

Tevens wordt geregistreerd als het lid het lidmaatschap opzegt voor het volgende jaar.
Ook geregistreerd wordt als een lid terstond of het volgende jaar een andere soort licentie wenst. Het bestand dient tevens ter vaststelling van de jaarlijkse contributie en de afdracht aan de NTB.

Het E-mail adres dient tevens voor het versturen van nieuwsbrieven zonder commerciƫle boodschappen.

Bij het bezoek van de website worden er geen cookies geplaatst, noch IP-adressen verzameld. Derhalve behoeft ook geen toestemming gevraagd te worden. De zogenaamde NAWTE gegevens zullen ook niet on-line op deze site beschikbaar zijn.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Jaarlijks ontvangen de leden een overzicht van de geregistreerde persoonlijke gegevens ter correctie. In het 1e kwartaal na het beĆ«indigen van het lidmaatschap worden de persoonlijk gegevens verwijderd uit het ledenbestand. Tussentijds is inzage in de persoonlijke gegevens op aanvraag mogelijk. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan de NTB die de betreffende gegevens van de Vereniging heeft ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien zich een minderjarige wenst te registreren dient deze hiertoe expliciete toestemming van zijn ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de secretaris.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie 1.0 20180515