Algemene ledenvergadering

Woensdag 10 april 19:30 – 20:30u

Bij Jura, Koraalrood 141 – 2718 SB Zoetermeer


Agenda

1.        Uitreiking trofee TRIP-Sporter van het Jaar 2018

We starten met de uitgestelde feestelijke uitreiking van de trofee van TRIP-Sporter van het Jaar 2018.

2.         Verslag ALV 16 oktober 2018

Zie hieronder de concept-notulen van de extra ALV van oktober vorig jaar. Tijdens deze ALV werd een compleet nieuw bestuur gekozen. 

Notulen

3.         Stand van zaken opvolging advies sportcommissie

Het nieuwe bestuur is een half jaar aan de slag, mede op basis van het advies van de Sportcommissie. Hieronder nogmaals het advies en een stukje van Wil over de trainingen.

Advies             Trainingen

4.          Begroting en sponsoring

Door penningmeester Michiel is een nieuwe prognose opgesteld van de ontvangsten en uitgaven van de vereniging in 2019. Hierin wordt ook rekening gehouden met extra sponsorinkomsten. 

Prognose 2019

Bij dit agendapunt is tevens het verslag van de kascommissie aan de orde. Plus de verkiezing van de leden van de kascommissie voor de volgende keer.

5.          Vernieuwing website en nieuwsbrief TRIP

In de afgelopen maanden is er door Babette samen met enkele bestuursleden gewerkt aan vernieuwing van de clubsite, van waaruit ook met enige regelmaat een nieuwsbrief wordt gemaakt en verzonden. Op de startpagina van de site staan actuele berichten, de overige pagina’s bevatten meer ‘vaste’ info over de vereniging en over de onderdelen van de triathlon.
Tijdens de ALV horen we graag suggesties van de leden voor verdere verbetering van de site en de nieuwsbrief.

6.          Sportiviteit en Veiligheid

Bij TRIP kunnen alle leden in clubverband deelnemen aan de gezamenlijke trainingen en evenementen, ieder op zijn of haar eigen niveau. Sportief gedrag van iedereen is daarbij van belang. Natuurlijk in de eerste plaats vanwege de gezelligheid, maar ook om de veiligheid te borgen en de risico’s van gezamenlijke sportbeoefening te beperken. In het bestuur is regelmatig over dit thema gesproken, mede naar aanleiding van het ongeluk met een van onze leden op 6 januari jl. Daarbij zijn diverse aandachtspunten aan de orde, die in bijgaand overzicht staan opgesomd.

Idee is tijdens de ALV van 10 april te peilen welke opmerkingen of aanvullende suggesties hierbij zijn.

Aandachtspunten S&V

7.           Benoeming erelid

Het bestuur heeft besloten een lid van onze vereniging voor te dragen als ere-lid.


Veiling TRIP-kleding

Na afloop van de vergadering wordt een veiling gehouden van de TRIP-kleding die nog op voorraad is. Kopers krijgen achteraf een digitaal betaalverzoek van de penningmeester.