Jaarverslag TRIP 2019-2020

0Inleiding

Het doel was om in het voorjaar 2020 een ALV te houden waarbij de nieuwe plannen, de begroting en de resultaten werden besproken en daarna met zijn allen nakeuvelen met een bakje koffie.

Het Covid-19 virus heeft dit gedwarsboomd, waardoor een ALV werd gepland na de zomervakantie. Vanwege de richtlijnen van het RIVM is er nu voor gekozen om de stukken digitaal te verspreiden onder de leden. We willen de mogelijkheid bieden om hierover vragen per mail te stellen en centraal te beantwoorden. In het voorjaar hopen we dan toch eindelijk een formele ALV te kunnen houden.

Bestuur

In het najaar 2018 is een nieuw bestuur gestart met als leidraad de aanbevelingen van de Sport commissie :

Aanbevelingen

 • Zet naast het huidige aanbod in op uitbreiding van de sportactiviteiten bij TRIP met openwaterzwemmen, fietsen en lopen.
 • Zorg voor een vast ritme van geplande wekelijkse sportactiviteiten bij TRIP, die toegankelijk zijn voor diverse niveaus. Aansluitend bij het bestaande rooster zou dat bijvoorbeeld als volgt kunnen: 
  • Dinsdagavond: fietstraining (route tevoren bekend; wegkapitein)
  • Woensdagavond: openwaterzwemtraining (water en afstand tevoren bekend en zwemkapitein)
  • Donderdagavond: looptraining (invulling tevoren bekend; wegkapitein)
  • Zaterdagochtend: na zwemtraining in de zomerperiode krachttraining/outdoor training
  • Zondagochtend ná zwemtraining: wekelijks andere invulling met zwem- of fietstocht, duurloop, koppeltraining enz. Een heel seizoen vooruit gepland.
 • Zorg voor een gevarieerde seizoensplanning van sportevenementen, waaraan leden collectief aan deelnemen (wel op eigen kosten).
 • Zorg voor heldere en actuele communicatie over de activiteiten naar alle leden door benutten van de eigen website in combinatie met Facebook, Strava, enz.
 • Extra kosten voor de extra activiteiten, welke niet uit de huidige contributie kunnen worden betaald, worden opgebracht door de deelnemers. Maak het niet te ingewikkeld.
 • Streef naar actieve sponsoring in combinatie met de ontwikkeling van nieuwe clubkleding, die per stuk wordt besteld.
 • Streef naar deelname van minimaal een heren- en een damesteam aan de NTB-competitie.
 • Onderzoek de mogelijkheden om zelf evenementen te organiseren, die openstaan voor niet-leden.
 • Onderzoek de mogelijkheden voor samenwerking met andere verenigingen in de organisatie van trainingen en evenementen.
 • Maak bestuursleden verantwoordelijk voor de verschillende onderdelen.
 • Benut de tips-en adviezen uit de enquête.
 • Onderzoek de mogelijkheden van een ‘clubhuis’ en de invulling van de activiteiten om de sociale cohesie binnen de vereniging te versterken. 

Met name de ontwikkeling van nieuwe clubkleding, met daarop de logo’s van nieuwe sponsors, en van de communicatie via een vernieuwde website en een herkenbare nieuwsbrief zijn met goed resultaat opgepakt.

De beoogde uitbreiding van de sportactiviteiten is eveneens op diverse manieren opgepakt, maar helaas met beperkt resultaat. Ondanks het via de enquête vastgestelde grote animo onder leden voor clubtrainingen in open water zwemmen, fietsen en hardlopen, neemt wekelijks nog altijd slechts een handvol Trip-ers aan deze trainingen deel. In de opgerichte ‘technische commissie’ met trainingscoördinatoren Eelco, Jasper en Noël en enkele bestuursleden worden regelmatig ideeën uitgewisseld om de deelname te bevorderen (opzet, tijdstip, communicatie etc.), maar dat blijft nog zoeken en uitproberen.

De samenstelling van het bestuur is gewijzigd dit jaar. De bestuursleden Caroline Jacobs, Peter Brus en Mark de Haan hebben hun functie reeds neergelegd. In de komende weken zal Wil van Dijk zijn functie overdragen. We willen hen hartelijk danken voor hun inzet en inspanningen voor de club.

Uiteraard zijn we op zoek naar leden die in het bestuur een rol willen vervullen met als doel de aanbevelingen nog meer gestalte te geven.

Trainingen

Door het Covid-19 virus zijn de trainingen sinds maart jl. anders verlopen dan gewenst. Een tijdlang was het niet mogelijk om gezamenlijk te trainen. Na vele overleggen en samenstellen van de diverse protocollen voor het zwemmen (overleggen met het zwembad de Viergang, de Watervrienden), lopen en fietsen waarbij de adviezen van de diverse sportbonden en RIVM in de protocollen zijn opgenomen. Met name in het zwembad vereist het protocol flinke aanpassing van de training.

In november zijn diverse zwemtrainers getraind in een tweetal trainingen verzorgd door Zwem

Kleding

Eind vorig jaar hebben Erik en Michiel gezorgd dat we nieuwe kleding konden bestellen.

Hieronder een foto van het nieuwe tri suit.

Leden

Het aantal leden is licht verminderd. Iets meer leden hebben hun lidmaatschap opgezegd ten opzichte van de leden die we hebben verwelkomd.

Reanimatie cursus

In 2019 is een reanimatie cursus gehouden met dank aan Dieu Donne Niesten aan negen leden.

ALV voorjaar 2021

We gaan ervan uit dat we in het voorjaar een ALV kunnen houden waarin de verdere plannen en de samenstelling van het nieuwe bestuur kunnen bekrachtigen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Hans van Langen

Michiel IJskes

Bert IJszenga (a.i.)

 

Financiële stukken:

Resultaat rekening
Kasverklaring
Prognose 2020

 

21 september 2020